Algemene voorwaarden

Rosmalen, 31 oktober 2012

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verwenmomenten, de zogenoemde Hartsdroomdag en de daarbij behorende werkzaamheden en activiteiten die door de Vereniging ‘Hartsdromen.nl’ (hierna te noemen ‘Hartsdromen.nl’) daartoe worden georganiseerd en uitgevoerd.

NB:

Deze voorwaarden hebben geen ander doel dan er samen voor te zorgen dat een door ons georganiseerde hartsdroomdag voor iedereen een echte droomdag wordt en blijft zodat we er allemaal met plezier op terug kunnen kijken!

Aansprakelijkheid
Hartsdromen.nl laat de verwenmomenten uitvoeren door aan haar organisatie verbonden personen en instanties. Als (een deel van) het verwenmoment wordt uitgevoerd door een derde of derden, wordt iedere aansprakelijkheid tegenover ‘Hartsdromen.nl’ van die derde of derden uitgesloten.

Aan besproken verwenmomenten kunnen geen rechten worden ontleend door de hartsdromers; het betrokken gezin/familie/deelnemers. De besproken hartsdroomdagen zijn te allen tijde onder voorbehoud van financiering en medewerking en kunnen wegens overmacht afgelast c.q. verplaatst worden.

De hartsdromer(s), het betrokken gezin/familie dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben afgesloten, alvorens gebruik te maken van een verwenmoment.

Hartsdromen.nl is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijk) letsel of andere schade dan wel enig nadeel vóór, tijdens en/of na het verwenmoment.

Ten opzichte van hartsdromers

Vrijwilligersorganisaties hebben een zorgplicht jegens hun deelnemers (en derden). Zij dienen hen te waarschuwen voor de risico’s en de gevaren die de activiteit met zich meebrengt voor de deelnemers. Indien zij niet de zorgvuldigheid in acht neemt die van een redelijk handelende organisatie verwacht mag worden, dan is zij zelf aansprakelijk.

In het geval van contractuele verplichtingen gelden de fouten van vrijwilligers bij de uitvoering van de overeenkomst als fouten van de vrijwilligersorganisatie zelf (art. 6:74 jo. 76 BW). In beginsel kan de vrijwilligersorganisatie de verantwoordelijkheid van zich afschuiven voor fouten van hulppersonen in de overeenkomst die zij sluit met derden.

De hartsdroomaanmelder als ook de hartsdroomontvanger dient er voor zorg te dragen dat waar nodig met een (behandelend) arts wordt overlegd over de Hartsdroomdag en de gevolgen, zodat tevoren aan Hartsdromen.nl aangegeven wordt indien en eventueel welke activiteiten uitgesloten zijn, dan wel onder welke beperkingen deze zouden kunnen plaatsvinden. De hartsdromer(s) is/zijn zich ervan bewust dat deelname aan hartsdroomdagen de deelnemer(s) blootstelt aan risico’s op persoonlijke verwondingen en/of schade aan persoonlijke eigendommen en is op de hoogte van het feit dat onze vrijwilligers niet altijd medisch geschoold zijn.

Hartsdromen.nl neemt alle kosten voor haar rekening die in het kader van het verwenmoment, de activiteiten dienen te geschieden-mits hiervoor alle externe financiering rond is. Overige kosten aangegaan door de droomontvanger, betrokken gezin/deelnemer(s) -zonder mededeling en instemming daarvan van het Bestuur van Hartsdromen.nl- worden niet vergoed door Hartsdromen.nl en komen voor rekening van de droomontvanger/betrokken gezin dan wel de deelnemer(s).

Privacy

De noodzakelijke gegevens van de hartsdromer(s) worden zorgvuldig beheerd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van het te geven verwenmoment. Vertrouwelijke informatie wordt nadien zo spoedig mogelijk verwijderd.

De hartsdromer dient vooraf schriftelijk aan Hartsdromen.nl kenbaar te maken wanneer publiciteit niet gewenst is (media uitingen via de pers/tv e.d. ten behoeve van pr-activiteiten of via beeldmateriaal en tekst op de website van Hartsdromen.nl). Hartsdromen.nl is echter niet aansprakelijk wanneer er zonder voorafgaande toestemming van Hartsdromen.nl door derden toch enige vorm van publiciteit plaatsvindt.

Er zullen tijdens het verwenmoment door vrijwilligers van Hartsdromen.nl foto- en/of filmopnamen gemaakt kunnen worden t.b.v. interne en eventueel externe niet commerciële publicatie. Het geven van toestemming tot publicatie(s) houdt tevens in dat het (foto)materiaal eigendom wordt van Hartsdromen.nl.

Na afloop van het verwenmoment wordt aan de hartsdromer(s) een schriftelijk verslag verzocht van de Hartsdroomdag voor publicatie op de website alsook t.b.v informatie richting sponsors en belangstellenden.

Pas na overleg en schriftelijk akkoord van ‘Hartsdromen.nl’ mag er door de deelnemer(s) enige andere vorm van publiciteit aangaande deze specifieke wensvervulling worden gezocht.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin bovenvermelde voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van de Akkoordverklaring & Aansprakelijkheidontheffing.

Nogmaals:

Deze voorwaarden hebben geen ander doel dan er samen voor te zorgen dat een door ons georganiseerde Hartsdroomdag voor iedereen een echte Droomdag wordt en blijft zodat we er allemaal met plezier op terug kunnen kijken!